công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac
công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac
Vinalines
Thế Giới Lốp
Tập đoàn Hợp Nhất
Xuân Thiệu Sài Gòn
công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac

Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container

Để container có thể lưu thông một cách an toàn và hợp lệ, việc chế tạo phải đảm bảo tuân thủ các công ước, tiêu thuẩn quốc tế về container.

Công ước quốc tế

1. Công ước Hải quan về Container (Customs Convention on Containers)
Tham khảo sách “Container”, 2 tập
2. Công ước quốc tế về an toàn container (International Convention for Safe Containers - CSC)
3. Công ước Hải quan TIR
4. Công ước về sự chấp nhận tạm thời (Convention on Temporary Admission)

Tiêu chuẩn quốc tế: hiện nay có trên 20 tiêu chuẩn ISO liên quan đến container chở hàng)

1 ISO 668:1995 Series 1 freight containers — Classification, 
dimensions and ratings
ISO 668:1995 /
Amd 1:2005
Amendment 1:2005 to ISO 668:1995
ISO 668:1995 / 
Amd 2:2005
Amendment 2:2005 to ISO 668:1995, 45’ 
containers
2 ISO 830:1999 Freight containers — Vocabulary
ISO 830:1999 / 
Cor 1:2001
Technical Corrigendum 1:2001 to ISO 830:1999
3 ISO 1161:1984 Series 1 freight containers — Corner fittings 
— Specification
ISO 1161:1984 / 
Cor 1:1990
Technical Corrigendum 1:1990 to ISO 1161:1984
4 ISO 1496-1:1990 Series 1 freight containers — Specification 
and testing — Part 1: General cargo containers 
for general purposes
ISO 1496-1:1990 / 
Amd 1:1993
Amendment 1:1993 to ISO 1496-1:1990, 
1AAA and 1BBB containers
ISO 1496-1:1990 / 
Amd 2:1998
Amendment 2:1998 to ISO 1496-1:1990
ISO 1496-1:1990 / 
Amd 3:2005
Amendment 3:2005 to ISO 1496-1:1990
ISO 1496-1:1990 / 
Amd 4:2006
Amendment 4:2006 to ISO 1496-1:1990
ISO 1496-1:1990 / 
Amd 5:2006
Amendment 5:2006 to ISO 1496-1:1990, 
Door end security
6 ISO 1496-2:1996 Series 1 freight containers — Specification 
and testing — Part 2: Thermal containers
ISO 1496-2:1996 / 
Amd 1:2006
Amendment 1:2006 to ISO 1496-2:1996
7 ISO 1496-3:1995 Series 1 freight containers — Specification 
and testing — Part 3: Tank containers 
for liquids, gases and pressurized dry bulk
ISO 1496-3:1995 / 
Amd 1:2006
Amendment 1:2006 to ISO 1496-3:1995, 
Testing of the external restraint 
(longitudinal) dynamic
8 ISO 1496-4:1991 Series 1 freight containers — Specification 
and testing — Part 4: Non-pressurized 
containers for dry bulk
ISO 1496-4:1991 / 
Cor 1:2006
Technical Corrigendum 1:2006 to 
ISO 1496-4:1991
ISO 1496-4:1991 / 
Amd 1:1994
Amendment 1:1994 to ISO 1496-4:1991, 
1AAA and 1BBB containers
9 ISO 1496-5:1991 Series 1 freight containers — Specification 
and testing — Part 5: Platform and 
platform-based containers
ISO 1496-5:1991 / 
Amd 1 :1993
Amendment 1:1993 to ISO 1496-5:1991, 
1AAA and 1BBB containers
ISO 1496-5:1991 / 
Amd 2:1994
Amendment 2:1994 to ISO 1496-5:1991
10 ISO 2308:1972 Hooks for lifting freight containers 
of up to 30 tonnes capacity — 
Basic requirements
11 ISO 3874:1997 Series 1 freight containers — 
Handling and securing
ISO 3874:1997 / 
Amd 1:2000
Amendment 1:2000 to ISO 3874:1997, 
Twistlocks, latchlocks, stacking fittings 
and lashing rod systems for securing 
of containers
ISO 3874:1997 / 
Amd 2:2002
Amendment 2:2002 to ISO 3874:1997, 
Vertical tandem lifting
ISO 3874:1997 / 
Amd 3:2005
Amendment 3:2005 to ISO 3874:1997, 
Double stack rail car operations
12 ISO 6346:1995 Freight containers — Coding, identification 
and marking
13 ISO 8323:1985 Freight containers — Air/surface (intermodal) 
general purpose containers — Specification 
and tests
14 ISO 9669:1990 Series 1 freight containers — Interface 
connections for tank containers
ISO 9669:1990 / 
Amd 1:1992
Amendment 1:1992 to ISO 9669:1990, 
Sections 3 and 4
15 ISO 9711-1:1990 Freight containers — Information related to 
containers on board vessels — Part 1: 
Bay plan system
16 ISO 9897:1997 Freight containers — Container 
equipment data exchange 
(CEDEX) — General communication codes
ISO 9897:1997 / 
Cor 1:2001
Technical Corrigendum 1:2001 to
ISO 9897:1997
17 ISO 10368:2006 Freight thermal containers — Remote 
condition monitoring
18 ISO 10374:1991 Freight containers — Automatic identification
ISO 10374:1991 / 
Amd 1:1995
Amendment 1:1995 to ISO 10374:1991
19 ISO 14829:2002 Freight containers — Straddle carriers for 
freight container handling — 
Calculation of stability
20 ISO/TR 15069:1997 Series 1 freight containers — 
Handling and securing 
— Rationale for ISO 3874 Annex A
21 ISO/TR 15070:1996 Series 1 freight containers — Rationale 
for structural test criteria
ISO/TR 15070:1996 / 
Amd 1:2005
Amendment 1:2005 to ISO 15070:1996,
Guidance on structural integrity
22 ISO/PAS 17712:2006 Freight containers — Mechanical seals
23 ISO 18185-3:2006 Freight containers — Electronic seals 
— Part 3: Environmental characteristics

Các tiêu chuẩn trên đây được in trong cuốn sổ tay tiêu chuẩn ISO về container “ISO Standards Handbook – Freight Containers”

Xem thêm thông tin về: